Tankönyvek

 

2017/2018-as tanév


A Kormány a 1265/2017. (V.29.) Kormányhatározata értelmében a 2017/2018. tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamok tanulói, valamint a 9. évfolyam számára.
Ezen intézkedés értelmében az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.
Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azok az iskolai könyvtár tankönyvtárának részét képezik, és az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni.
Ez alól kivétel: munkafüzetek, munkatankönyvek és az 1-2. évfolyam összes tankönyve.

Tankönyvlista 2017/2018. letöltése

 

 

A tanulói tankönyvtámogatás és tankönyvellátás rendje iskolánkban

A tankönyvszabályozás az iskolai dokumentumok szintjén is megjelenik, a tankönyvrendelés rendje az iskola SZMSZ-ében, a tankönyvek nyilvántartása pedig az iskolai könyvtár SZMSZ-ének egyik mellékleteként.

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése a tankönyvtörvény 4. § (6) bekezdés értelmében állami közérdekű feladat, amelyet a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Könyvtárellátó) lát el.

Kölcsönzés és kártérítés iskolai tulajdonú tankönyv esetén

A könyvtári szabályzat szerint:

A kölcsönzés ideje:
- több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén legfeljebb 6 év
- egy évfolyamon használt tankönyvek esetén szeptember 1-től június 15-ig
- tankönyvet csak egész évre kehet kölcsönözni, kivétel, ha a tanuló jogviszonya megszűnik az intézménnyel
- a tanuló köteles az adott tanév július 1-ig leadni tankönyveit, ez időpont után írásbeli felszólítás küldhető, a tanuló a könyvek értékének kifizetésére kötelezhető

A tankönyv hanyag kezelése, elvesztése vagy szándékos rongálása esetén anyagi kártérítéssel tartozik a szülő. A kártérítés módjáról és mértékéről, valamint a tankönyvek kártérítéséről a jogszabály nem rendelkezik, iskolánként egyedileg kell meghatározni.

  • egy év után 50% vagy elveszett dokumentum pótlása
  • hosszabb kölcsönzés esetén a dokumentum elhasználódásával a rendelet számít
  • a továbbiakban az iskola házirendje határozza meg

A könyvtárhasználó (kiskorú esetén a szülő) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot nem hozza vissza az előírt határidőre, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg.
Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenés esetén.

 

Az iskola tulajdonát képező tankönyvekkel kapcsolatos kártérítés rendje

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni.

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:

  • Első tanév végére legfeljebb 25 %-os
  • Második tanév végére legfeljebb 50%-os
  • A harmadik év végére legfeljebb 75%-os
  • A negyedik év végére 100%-os lehet

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtárostanár feladata. Vitás esetben az igazgató dönt.

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, akkor a rongálódás idejére érvényes Tankönyvjegyzékben szereplő vételárnak megfelelő hányadát kell fizetnie:

  • Első tanév végére legfeljebb 75 %-os
  • Második tanév végére legfeljebb 50%-os
  • A harmadik év végére legfeljebb 25%-os

Dokumentum elvesztése esetén az adott tanévben érvényes vételár kifizetésére kötelezhető a (kiskorú esetén) szülő/tanuló.
Ha a tanuló a használati idő letelte után ezen tankönyveket meg kívánja vásárolni, a vételár megállapításakor ugyanúgy kell eljárni, mint a kártérítés esetén.
Ha a tankönyv ára nem állapítható meg, a könyvtárostanár becsült árat alkalmaz. Erre nézve a könyv fénymásolatának lehetséges költsége az irányadó. A tankönyv árának megállapításakor felmerülő vitás kérdésekben az igazgató dönt.

A tankönyvkölcsönzés további szabályai külön szabályzatban olvashatók.
Tankönyvtári szabályzat.pdf

 

Tankönyvkatalógus http://tankonyvkatalogus.hu/

További információk: TANOSZ - Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete